Regulamin Formalny:

Regulamin serwisu www.uwodzenie.org i sklepu www.uwodzenie.org/sklep

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.uwodzenie.org i www.uwodzenie.org/sklep (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnego w nim produktów.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:

„Rozwój osobisty Marcin Szabelski „
z siedzibą
ul. Jaszowiecka 2
02-934 Warszawa

nip 5262187835
regon 015636812

(zwana dalej Administratorem).

4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików ‚cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików ‚cookies’. Technologia plików ‚cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.

§ 2

PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja produktów ebook/audio/video oraz treści publikowanych na łamach Serwisu uwodzenie.org. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcie elektronicznej i ebookom oraz nagrania w formacie PDF i mp3. Produkt s jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowania płatności.

2. Pod pojęciem ‚ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne (np. hiperłącza).

3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane są w formacie mp3 oraz PDF, a także nagrania VIDEO na YouTube i Vimeo.com do którego otwierania służy darmowy program Adobe Acrobat Reader.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jest pobranie przez Użytkownika mp3 i PDF drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.
7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku mp3 i ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane.

8. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i nagrań mp3

9. Nabywca nagrań mp3 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń) czy video. Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.

10. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka, nagran mp3 czy video , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.

11. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu audio, ebooka.

12. Wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Dział C. Regulamin korzystania z Usługi Newslettera

Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usługi newsletttera w serwisie uwodzenie.org i dalej „Usługa Newsletter”).

1.  usługa Newsletter jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu uwodzenie.org.  Użytkownicy mogą zapisać się na newsletter Uwodzenie.org zostawiając swój adres email w okienku zapisu na stronach uwodzenie.org. Są to okna zapisu w treści artykułów oraz na tzw. top layer czyli  ekranie startowym, który pojawia się przy wejściu na bloga oferując bezpłatny ebook „Formuła Seksualnej Atrakcyjności” w zamian  za zapis adresy email Użytkownika na subskrypcję newslettera.

2. W każdym momencie użytkownik Serwisu może usunąć swój adres z bazy newslettera  poprzez kliknięcie w link wypisujący na dole każdego newslettera.  Może też usunąć swój adres z bazy pisząc w tej sprawie na do administratora danych osobowych na adres administrator-danych-osobowych@uwodzenie.org lub alternatywnie na adept@uwodzenie.org

3. Zapisując się na newsletter, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej z serwisu Uwodzenie.org w tym informacji o produktach i szkoleniach w sklepie www.Uwodzenie.org/sklep

4. Adresy mailowe użytkowników Serwisu newlettera uwodzenie.org przechowywane są w systemach wysyłających newsletter typu autoresponder implebot.pl oraz getresponse.pl i nie są przekazywane nikomu. Nie są też odsprzedawane dalej. Służą tylko do komunikacji serwisu uwodzenie.org  z użytkownikiem serwisu.

5.  Usługa Newslettera lub Newsletter – oznacza przesyłany Użytkownikowi zbiór informacji wysyłanych przez Serwis, w imieniu własnym na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące w szczególności serwisu uwodzenie.org oraz produktów marki uwodzenie.org
6.  Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu  oraz przesyłanego użytkownikom Newslettera (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od uwodzenie.org) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących uwodzenie.org  lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
5. Poprzez fakt korzystania z usługi Newslettera, w szczególności przesłanie do uwodzenie.org  wypełnionego Formularza apisu na Newsletter zamieszczonego w serwisie , Użytkownik oświadcza, że:
a. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Usługi Newslettera, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera za pomocą odrębnego formularza przeznaczonego do zamówienia Usługi Newslettera udostępnionego w serwisie uwodzenie.org
6. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie powyżej, jest udostępnienie uwodzenie.org adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Serwis w imieniu własnym na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,
7. Serwis uwodzenie.org może usunąć adres mailowy użytkownika z bazy Newslettera w każdym momencie bez podania przyczyny.

8.  Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
11. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Newslettera na adres e-mail: adept@uwodzenie.org

14. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu uwodzenie.org  w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
15. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu uwodzenie.org
16. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
17. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu uwodzenie.org

18. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może usunąć swój adres email z bazy newslettera w sposób określony powyżej.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Marcin Szabelski, ul. Jaszowiecka 2 Warszawa 02-934. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie obsługi wysyłki newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zawiadamiający jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych  jest dobrowolne.

 

§ 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres korespondencyjny Administratora:

adept@uwodzenie.org

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt audio/video/PDF za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie piractwa komputerowego, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

4. Zwrot nagrań mp3, ebooków odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, Następnie Użytkownik przesyła emailem oświadczenie zwrotu, i wysłane na adres Administratora:

adept@uwodzenie.org

O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.

6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia końca gwarancji satysfakcji.wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.

3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

15. Produkty oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie produktów www.uwodzenie.org i www.uwodzenie.org/sklep

Prywatny regulamin komentarzy na blogu;)

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o regułach na blogu Adepta, zanim coś skomentujesz:

Dawno nie przypominałem regulaminu, a czasem potrzeba.

Dość powiedzieć, że czasem jest mi niezmiernie miło skasować czyjś komentarz.

Nie mam  siły do tych 1-2% czytelników bloga, trolli,  hejterów lub innej maści  idiotów, którzy mają wiele do powiedzenia  o Adepcie lub uwodzeniu, a wogóle się na tym nie znają.

Oto bardzo skrócony regulamin bloga:

– odpadają  komentarze z  wulgaryzmami,

– niekonstruktywne krytykowania Adepta też odpada,   lubię czuć się  dobrze i  doskonale żyje mi się z dala od krytyki ludzi, którzy niczego sensownego  do mojego życia nie wnoszą. Jeśli chcesz mnie skrytykować, to zrób to kulturalnie i w formie dyskusji, a nie piętnowania lub dosrania.

– czepialstwa, złośliwych uwag, braku kultury także wobec innych komentatorów,  UWAGA !! ważne dla mnie są złośliwe intencje, które kryją się za komentarzem – wtedy leci on do kosza. A dopisanie na końcu złośliwego komentarza „miłego” podpisu : „pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje, że się nie obrazisz” nie gwarantuje ukazania się na blogu :-)

–  spamowania linkami do prywatnych stron;  usuwam linki do prywatnych stron,  chyba że jest to uzgodnione ze mna,

–  zarzucania mi kryptoreklamy i komercji,  reklama jest oficjalna i jawna :-)   a zarzuty komercji są śmieszne, bo przecież to co tu robię to mój zawód i staram się pomagać innym jak najlepiej potrafię. Osoby, które nie stosują się do regulaminu, tracą swój czas.

Jeśli myślisz, że mnie obrazisz , wkurzysz, to wiedz że dla mnie to kwestia tylko 2 sekund na naciśnięcie ikonki „KOSZ”  i już nie ma tego złośliwego komentarza.  Jeśli ktoś czuje potrzebę wypowiedzenia własnego zdania czy opinii , może też to zrobić pisząc na  mojego maila.

UWAGA!! Nie mam czasu w swoim życiu, żeby tracić go na polemiki z ludźmi zarzucającymi mi, że się nie znam na tym co mówię, że jestem sztuczny, nienaturalny, łysy dupek,itp. Jest zbyt wiele osób, którym w tym samym czasie mogę pomóc, zamiast prowadzić polemiki z hejterami lub trollami. Wolę, żeby czytelnicy korzystali z mojej pomocy i byli mi za to wdzięczni, niż żeby tracili czas na czytanie dyskusji z trollami niczego nie wnoszących do ich życia. Motto: Zero tracenia czasu na zbędne dyskusje. Zwłaszcza, że większość „zarzutów” i dyskusyjnych kwestii w uwodzeniu, omawiałem rok lub dwa lata wcześniej na blogu.

Nie mam czasu i ochoty na tłumaczenie podstaw psychologii damsko-męskiej osobom, które wpadły znikąd na mój blog i NIE WIEDZĄC nic o uwodzeniu zaczynają trollować.

Jeszcze lepsze komentarze osób które są w uwodzeniu od kilku miesięcy i mi mówią, że „tego nie da się zrobić” albo że „jesteś do niczego, bo mój kolega, który jest w uwodzeniu już cały rok, to  powiedział mi, że to się robi tak, a tak”, albo komentarz faceta, który w życiu miał 2 kobiety, a pisze „ty gamoniu, nie wiesz ,że do kobiety podchodzi się jak dżentelmen, a ty robisz to jak burak” itp. itd.

Takie komentarze od razu kasuje.

Pamiętaj, że pisząc do mnie zgadzasz się na publikację swojego posta, oczywiście zachowam Twoją anonimowość. Ten blog nie jest dla internetowych trolli i kłótliwych teoretyków, to nie miejsce trollowania i wzajemnych przepychanek. W założeniu ma być unikalny i wyjątkowy. Tylko dla osób naprawdę zainteresowanych uwodzeniem, poznawaniem pięknych kobiet i doskonaleniem siebie na poziomie wyższym niż przeciętny. Niecenzuralne, obraźliwe komentarze trolli nie będą dopuszczone.

 

Komentarze typu  „pewnie nie pokażesz mojego komentarza co ?  Pewnie brak Ci pewności siebie?  Brak Ci jaj, żeby pokazać mój komentarz ? Adept wiedziałem, że jesteś cipą i nie pokażesz mojego komentarza!”  itp.   lecą do kosza automatycznie. Mam dużo pewności siebie w naciskaniu ikonki „KOSZ” :-)

 

Komentarze typu  „Adept,masz jakieś kompleksy ! Jakaś kobieta Cię  mocno skrzywdziła! Ciekawe czy w realu jesteś taki kozak, co?!”   też idą do kosza.

A odpowiedzi są takie:

1. Tak, mam kompleksy 🙂

2. Nie, nie skrzywdziła mnie kobieta 🙂

3.  Nie, nie jestem taki kozak w realu. Zwłaszcza w porównaniu do tego co na mój temat wykreowałeś sobie w wyobraźni. A to co uważam na swój temat opisałem w jednym z postów o postrzeganiu trenera uwodzenia.

 

Komentarze chłopczyków o delikatnych ego typu „Skasowałeś mój komentarz??  Jak śmiałeś!! To cenzura , idę z tego bloga ty tchórzu…” szybkim lotem wędrują do kosza.

Nie będę dopuszczał komentarzy, które tylko mieszają czytelnikom w głowie. A za takie uważam, komentarze ludzi z poza nisz: uwodzenie, seks, nlp, hipnoza  i podryw. Ludzi nie rozumiejących podstaw uwodzenia, a wymądrzających się.

 

OK, wystarczy na razie, będę co jakiś czas aktualizował tą stronę ;-)

Są olbrzymie szanse, że jesteś poza tymi 1-2% trolli internetowych, więc musisz mi wybaczyć ten wpis.

Operatorem Serwisu jest:

Rozwój osobisty Marcin Szabelski
ul. Jaszowiecka 2
02-934 Warszawa

pozdrawiam serdecznie
Adept

 


 

9

Lat blogowania

25

Napisanych poradników o relacjach i pewności siebie

+100

Nagranych filmów z tematyki relacji damsko-męskich

+600

Napisanych tekstów na blogu

+150.000

Odwiedzin bloga na miesiąc

"Uwodziciele" 2009, reż. K. Szołajski

WYWIADY W MEDIACH Z "ADEPTEM"